Hem


Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

      Information från


         styrelsen ÖNK 


(Övre norrlandskretsen)


Kallelse till ordinarie årsmöte för Sällskapet Trädgårdsamatörerna Övre Norrlandskretsen


 

Lördag 16 mars på Framnäs Folkhögskola

Vi startar med kaffe kl.10.30

 

Efter årsmötet föreläser Ulrika Bohman om ”Inspirerande trädgårdsbesök 2018”.

 

Tag gärna med vinster till lotteriet.

Anmälan senast 7 mars till Theresia Lindgren, mejl tesslin6@gmail.com eller telefon 070- 205 79 98 efter kl 17.

Deltagaravgift 100 kr inkl kaffe och lunch. Meddela ev. allergier i förväg!

 

Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

5.Dagordningens godkännande

6.Justering av röstlängden

7.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

8.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året

9.Revisorernas berättelse

10Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.Val av funktionärer

val av ordförande för 2 år

tre styrelseledamöter för 2 år,

två suppleanter till styrelsen för 1 år.

12.Val av revisorer och revisorssuppleant för 1 år

13.Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

14.Framläggande av innevarande års verksamhetsplan

15.Fastställande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer 16.Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

17.Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

18.Nya stadgar

19.Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet; att locka nya medlemmar, ny teknik och val av   funktionärer

20.Medlemmarnas motioner

21.Övriga frågor

22.Årsmötet avslutas

 

Val till styrelsen

Ordförande för 2 år; tre styrelseledamöter för 2 år

Mandatperiod utgår för: Maria Karlsson (ordförande), Berit Johansson (vice ordförande), George Pettersson (kassör), Barbro Lindholm (sekreterare)

Kvar från fg år: Theresia Lindgren, Bibbi Tapani

 

Två styrelsesuppleanter skall väljas för 1 år: har varit

Leena Björnström och Ulrika Boman

 

Val av två revisorer på 1 år och 1 revisorssuppleant också på 1 år

Kvar från fg år: Gunilla Lundmark

Mandatperiod utgår för: Jan Olov Kronqvist och revisorssuppleanten Conny Sandström

 

 

Aktuellt


Trädgårdsmässa på NOLIA, UMEÅ


 Fredag 26- söndag 28 april


STA Riksmöte  i Örnsköldsvik


Fredag 12 - söndag 14 juli 2019

 

 

 

 Att bli medlem


Vill du bli medlem?Medlemsavgiften är 290 kr för 2018 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.Betala in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro: 115-4251


Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem
Betala medlemsavgiften med swishDu som redan är medlem och har fått ett inbetalningskort kan du nu bekvämt betala på swish nr 123 589 73 84. Ange medlemsnummer och namn. Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer.

För mer information om föreningen och våra aktiviteter, kontakta gärna något av ortsombuden som du hittar på funktionärssidan!


Redaktör för Hjärtbladet


 

Är Frida Karlsson

 

Allt material till tidningen mailas till :

frida.maria.k@gmail.com

 

Frida Karlsson


Nr 1 utkommer vecka 5


Materilansvariga:Umeå

Manusstopp: 14 januari

 

Nr 2 utkommer vecka 18


Materilansvariga: Piteå och Skellefteå

Manusstopp: 9 April

 

Nr 3 utkommer vecka 35


Materilansvariga: Luleå och Vuollerim

Manusstopp: 12 Augusti

 

Nr 4 utkommer vecka 48


Materilansvariga: Kalix, Överkalix och Malmfälten

Manusstopp: 12 november

 

Material till Webbsidan skickas till :

 

webmaster@sta-ovrenorrland.se

 

Berit Johansson 

www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved